[1]
Chân, N. Đức and Kỳ, N.V. 2012. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành trữ lượng nước dưới đất lưu vực sông Sài Gòn. Vietnam Journal of Earth Sciences. 32, 4 (Jun. 2012), 326–334. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1036.