[1]
Hòa, T.T., Anh, T.T., Dung, P.T., Hùng, T.Q., Niên, B. Ấn, Hiếu, T.V. and Cẩn, P.N. 2012. Khoáng sản đi kèm trong các kiểu quặng Chì Kẽm và Đồng Miền Bắc Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences. 32, 4 (Jun. 2012), 289–298. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1031.