[1]
Dân, N.L. and Lan, V.T.T. 2012. Thực trạng hạn hán ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và giải pháp phòng chống. Vietnam Journal of Earth Sciences. 32, 3 (Jun. 2012), 219–225. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1022.