[1]
Dỹ, N. Địch, Lâm, D. Đình, Sơn, P.Q., Hà, V.V., Vĩnh, V.V., Quân, N.C. and Tuấn, Đặng M. 2012. Nghiên cứu biến động bờ biển vùng Châu thổ Sông Cửu Long. Vietnam Journal of Earth Sciences. 32, 3 (Jun. 2012), 211–218. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1021.