[1]
Cánh, T., Tuyến, Đoàn V., Văn, P.T.K., Weller, A. and Moeller, M. 2012. Một số kết quả quan trắc biến động thấm trong cấu trúc đê bằng công nghệ địa điện đa cực và phân cực kích thích. Vietnam Journal of Earth Sciences. 32, 2 (Jun. 2012), 172–180. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/2/1016.