[1]
Dỹ, N. Địch, Lâm, D. Đình, Hà, V.V., Tấn, N.T., Tuấn, Đặng M. and Quảng, N.M. 2012. Vị thế và dự báo xu thế phát triển vùng cửa sông Châu thổ Sông Cửu Long. Vietnam Journal of Earth Sciences. 32, 2 (Jun. 2012), 122–127. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/2/1010.