[1]
Hùng, P.V. and Huyên, N.X. 2012. Đánh giá hiện trạng và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất Thành phố Đà Nẵng. Vietnam Journal of Earth Sciences. 32, 2 (Jun. 2012), 106–113. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/2/1007.