[1]
An, L. Đức 2012. Một phương pháp nghiên cứu ngưỡng mưa nhằm cảnh báo trượt lở đất. Vietnam Journal of Earth Sciences. 32, 2 (Jun. 2012), 97–105. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/2/1006.