[1]
Giảng, N.V. 2012. Động Đất ở Haiti. Science of the Earth. 32, 1 (Jun. 2012), 91–93. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/1003.