Return to Article Details PHÂN BỐ TỔNG CARBON HỮU CƠ (TOC), TỔNG NITƠ (TN), TỶ SỐ TOC/TN VÀ GIÁ TRỊ ĐỒNG VỊ BỀN CARBON (δ13C) CỦA VẬT CHẤT HỮU CƠ TRONG TRẦM TÍCH Download Download PDF