1.
Bền HX, Tuyến HT. ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG KÍCH THƯỚC LỚN TRÊN RẠN SAN HÔ VÙNG BIỂN VEN BỜ TỈNH PHÚ YÊN. VJMST [Internet]. 2012 Dec. 31 [cited 2023 Sep. 24];10(4):51-66. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/934