1.
Long NV. SỰ THAY ĐỔI CỦA QUẦN XÃ CÁ RẠN THEO CÁC KIỂU HÌNH THÁI RẠN SAN HÔ. VJMST [Internet]. 2012 Dec. 31 [cited 2024 May 25];10(3):77-8. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/920