1.
Trung PB, Mầu L Đình, Trình LP. VẤN ĐỀ BỒI LẤP Ở CÁC CỬA BIỂN SA HUỲNH (QUẢNG NGÃI), TAM QUAN VÀ ĐỀ GI (BÌNH ĐỊNH) DO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KIỂU KÈ MỎ HÀN. VJMST [Internet]. 2012 Dec. 31 [cited 2023 May 31];10(2):1-13. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/909