1.
Huân NH. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SINH THÁI Ở CÁC VỰC NƯỚC VÙNG THỀM LỤC ĐỊA. VJMST [Internet]. 2012 Sep. 30 [cited 2021 Dec. 7];12(2):88-102. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/879