1.
Long BH, Chung TV. TÍNH TOÁN THỬ NGHIỆM LAN TRUYỀN VẬT CHẤT CHO VỊNH PHAN THIẾT (BÌNH THUẬN). VJMST [Internet]. 2012 Sep. 30 [cited 2023 Feb. 4];12(2):19-31. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/874