1.
Chung NT. TƯƠNG TÁC ĐỘNG LỰC HỌC GIỮA HỆ DÀN PHẲNG VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐỘNG ĐẤT. VJMST [Internet]. 2012 Jun. 1 [cited 2024 Jul. 23];12(2):1-10. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/872