1.
Thạnh T Đức. NHỮNG VẤN ĐỀ ƯU TIÊN TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP ĐỚI BỜ BIỂN VIỆT NAM. VJMST [Internet]. 2012 May 22 [cited 2024 May 26];12(1):1-9. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/861