1.
Trình LP, Long BH, Mầu L Đình, Trung PB. VỀ NHỮNG CẤU TRÚC THỦY ĐỘNG LỰC ĐẶC THÙ GÂY XÓI LỞ-BỒI TỤ TẠI DẢI VEN BỜ NAM TRUNG BỘ. VJMST [Internet]. 2012 Jan. 3 [cited 2024 Apr. 24];11(3):15-30. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/376