Bền, Hoàng Xuân, and Hứa Thái Tuyến. “ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG KÍCH THƯỚC LỚN TRÊN RẠN SAN HÔ VÙNG BIỂN VEN BỜ TỈNH PHÚ YÊN”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology 10, no. 4 (December 31, 2012): 51–66. Accessed April 20, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/934.