Chung, Nguyễn Thái. “TƯƠNG TÁC ĐỘNG LỰC HỌC GIỮA HỆ DÀN PHẲNG VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐỘNG ĐẤT”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology 12, no. 2 (June 1, 2012): 1–10. Accessed February 23, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/872.