Long, N. V. “SỰ THAY ĐỔI CỦA QUẦN XÃ CÁ RẠN THEO CÁC KIỂU HÌNH THÁI RẠN SAN HÔ”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, vol. 10, no. 3, Dec. 2012, pp. 77-87, doi:10.15625/1859-3097/10/3/920.