A., T. E., T. T. V., and P. V. Huyên. “NGUỒN LỢI, SỬ DỤNG VÀ NUÔI TRỒNG RONG Ở VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, vol. 12, no. 1, June 2012, pp. 87-98, doi:10.15625/1859-3097/12/1/871.