[1]
T. T. Hiếu, Đỗ M. Tiệp, and P. B. Trung, “BÀN VỀ NGUỒN GỐC QUẶNG TITAN Ở VÙNG BỜ QUẢNG NAM”, VJMST, vol. 10, no. 4, pp. 29–37, Dec. 2012.