[1]
N. V. Long, “SỰ THAY ĐỔI CỦA QUẦN XÃ CÁ RẠN THEO CÁC KIỂU HÌNH THÁI RẠN SAN HÔ”, VJMST, vol. 10, no. 3, pp. 77–87, Dec. 2012.