[1]
P. B. Trung, L. Đình Mầu, and L. P. Trình, “VẤN ĐỀ BỒI LẤP Ở CÁC CỬA BIỂN SA HUỲNH (QUẢNG NGÃI), TAM QUAN VÀ ĐỀ GI (BÌNH ĐỊNH) DO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KIỂU KÈ MỎ HÀN”, VJMST, vol. 10, no. 2, pp. 1–13, Dec. 2012.