[1]
N. H. Huân, “TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SINH THÁI Ở CÁC VỰC NƯỚC VÙNG THỀM LỤC ĐỊA”, VJMST, vol. 12, no. 2, pp. 88–102, Sep. 2012.