[1]
N. T. Chung, “TƯƠNG TÁC ĐỘNG LỰC HỌC GIỮA HỆ DÀN PHẲNG VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐỘNG ĐẤT”, VJMST, vol. 12, no. 2, pp. 1–10, Jun. 2012.