[1]
T. E. A., T. T. V., and P. V. Huyên, “NGUỒN LỢI, SỬ DỤNG VÀ NUÔI TRỒNG RONG Ở VIỆT NAM”, VJMST, vol. 12, no. 1, pp. 87–98, Jun. 2012.