[1]
T. Đức Thạnh, “NHỮNG VẤN ĐỀ ƯU TIÊN TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP ĐỚI BỜ BIỂN VIỆT NAM”, VJMST, vol. 12, no. 1, pp. 1–9, May 2012.