[1]
L. P. Trình, B. H. Long, L. Đình Mầu, and P. B. Trung, “VỀ NHỮNG CẤU TRÚC THỦY ĐỘNG LỰC ĐẶC THÙ GÂY XÓI LỞ-BỒI TỤ TẠI DẢI VEN BỜ NAM TRUNG BỘ”, VJMST, vol. 11, no. 3, pp. 15–30, Jan. 2012.