Huân, N. H. (2012) “TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SINH THÁI Ở CÁC VỰC NƯỚC VÙNG THỀM LỤC ĐỊA”, Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 12(2), pp. 88–102. doi: 10.15625/1859-3097/879.