Long, B. H. and Chung, T. V. (2012) “TÍNH TOÁN THỬ NGHIỆM LAN TRUYỀN VẬT CHẤT CHO VỊNH PHAN THIẾT (BÌNH THUẬN)”, Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 12(2), pp. 19–31. doi: 10.15625/1859-3097/12/2/874.