A., T. E., V., T. T. and Huyên, P. V. (2012) “NGUỒN LỢI, SỬ DỤNG VÀ NUÔI TRỒNG RONG Ở VIỆT NAM”, Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 12(1), pp. 87–98. doi: 10.15625/1859-3097/12/1/871.