Trình, L. P., Long, B. H., Mầu, L. Đình and Trung, P. B. (2012) “VỀ NHỮNG CẤU TRÚC THỦY ĐỘNG LỰC ĐẶC THÙ GÂY XÓI LỞ-BỒI TỤ TẠI DẢI VEN BỜ NAM TRUNG BỘ”, Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 11(3), pp. 15–30. doi: 10.15625/1859-3097/11/3/376.