Huân, Nguyễn Hữu. 2012. “TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SINH THÁI Ở CÁC VỰC NƯỚC VÙNG THỀM LỤC ĐỊA”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology 12 (2):88-102. https://doi.org/10.15625/1859-3097/879.