Chung, Nguyễn Thái. 2012. “TƯƠNG TÁC ĐỘNG LỰC HỌC GIỮA HỆ DÀN PHẲNG VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐỘNG ĐẤT”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology 12 (2):1-10. https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/2/872.