Thạnh, Trần Đức. 2012. “NHỮNG VẤN ĐỀ ƯU TIÊN TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP ĐỚI BỜ BIỂN VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology 12 (1):1-9. https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/861.