Trình, Lê Phước, Bùi Hồng Long, Lê Đình Mầu, and Phạm Bá Trung. 2012. “VỀ NHỮNG CẤU TRÚC THỦY ĐỘNG LỰC ĐẶC THÙ GÂY XÓI LỞ-BỒI TỤ TẠI DẢI VEN BỜ NAM TRUNG BỘ”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology 11 (3):15-30. https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/3/376.