BỀN, H. X.; TUYẾN, H. T. ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG KÍCH THƯỚC LỚN TRÊN RẠN SAN HÔ VÙNG BIỂN VEN BỜ TỈNH PHÚ YÊN. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, [S. l.], v. 10, n. 4, p. 51–66, 2012. DOI: 10.15625/1859-3097/10/4/934. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/934. Acesso em: 20 apr. 2024.