TRUNG, P. B.; MẦU, L. Đình; TRÌNH, L. P. VẤN ĐỀ BỒI LẤP Ở CÁC CỬA BIỂN SA HUỲNH (QUẢNG NGÃI), TAM QUAN VÀ ĐỀ GI (BÌNH ĐỊNH) DO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KIỂU KÈ MỎ HÀN. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 1–13, 2012. DOI: 10.15625/1859-3097/909. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/909. Acesso em: 31 may. 2023.