HUÂN, N. H. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SINH THÁI Ở CÁC VỰC NƯỚC VÙNG THỀM LỤC ĐỊA. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 88–102, 2012. DOI: 10.15625/1859-3097/879. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/879. Acesso em: 7 dec. 2021.