CHUNG, N. T. TƯƠNG TÁC ĐỘNG LỰC HỌC GIỮA HỆ DÀN PHẲNG VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐỘNG ĐẤT. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 1–10, 2012. DOI: 10.15625/1859-3097/12/2/872. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/872. Acesso em: 23 feb. 2024.