A., T. E.; V., T. T.; HUYÊN, P. V. NGUỒN LỢI, SỬ DỤNG VÀ NUÔI TRỒNG RONG Ở VIỆT NAM. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 87–98, 2012. DOI: 10.15625/1859-3097/12/1/871. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/871. Acesso em: 26 may. 2024.