TRÌNH, L. P.; LONG, B. H.; MẦU, L. Đình; TRUNG, P. B. VỀ NHỮNG CẤU TRÚC THỦY ĐỘNG LỰC ĐẶC THÙ GÂY XÓI LỞ-BỒI TỤ TẠI DẢI VEN BỜ NAM TRUNG BỘ. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, [S. l.], v. 11, n. 3, p. 15–30, 2012. DOI: 10.15625/1859-3097/11/3/376. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/376. Acesso em: 24 apr. 2024.