Chung, N. T. (2012). TƯƠNG TÁC GIỮA VỎ VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG NỔ. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 10(1), 1–15. https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/1/948