Bền, H. X., & Tuyến, H. T. (2012). ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG KÍCH THƯỚC LỚN TRÊN RẠN SAN HÔ VÙNG BIỂN VEN BỜ TỈNH PHÚ YÊN. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 10(4), 51–66. https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/4/934