Hiếu, T. T., Tiệp, Đỗ M., & Trung, P. B. (2012). BÀN VỀ NGUỒN GỐC QUẶNG TITAN Ở VÙNG BỜ QUẢNG NAM. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 10(4), 29–37. https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/4/932