Huân, N. H. (2012). TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SINH THÁI Ở CÁC VỰC NƯỚC VÙNG THỀM LỤC ĐỊA. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 12(2), 88–102. https://doi.org/10.15625/1859-3097/879