Chung, N. T. (2012). TƯƠNG TÁC ĐỘNG LỰC HỌC GIỮA HỆ DÀN PHẲNG VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐỘNG ĐẤT. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 12(2), 1–10. https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/2/872