A., T. E., V., T. T., & Huyên, P. V. (2012). NGUỒN LỢI, SỬ DỤNG VÀ NUÔI TRỒNG RONG Ở VIỆT NAM. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 12(1), 87–98. https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/871